beques i ajuts 20

BEQUES I AJUTS A LES FAMÍLIES
Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es farà a través de mitjans telemàtics (telèfon, web, SMS, correu electrònic, etc.) i no presencials. 
El dia 25 d’abril es publicarà en aquest mateix web el formulari de sol·licitud que s’haurà d’omplir per poder demanar l’ajut. Les entitats organitzadores de les activitats informaran, a través dels seus canals telemàtics, dels detalls del procés per tramitar les sol·licituds.
Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.
Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.
L’ajut serà per a un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius.
L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa, l’import màxim d’ajut econòmic a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests criteris, l’equip tècnic de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments i les denegacions dels ajuts. Aquests ajuts, en cap cas, no superaran el 90% del preu total de l’activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2020, independentment de les condicions i els límits de costos de les activitats de la Campanya d’enguany.
En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2018 –casella 500–, que en el marc de la Campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.
L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:
  • De 0 a 6.000 €: 90%
  • De 6.000,01 a 7.500 €: 60%
  • De 7.500,01 a 9.000 €: 30%
Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.
Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud.
En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.
Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia del carnet de famílies monoparentals.
Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.
CALENDARI D’INSCRIPCIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITIN AJUT ECONÒMIC
El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 25 d’abril a dimarts 19 de maig de 2020.
Les persones que vulguin sol·licitar un ajut econòmic, en primer lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat escollida, seguint les instruccions de l’apartat INSCRIPCIONS d’aquest web. En el cas de les persones que facin una inscripció i també sol·licitin un ajut econòmic, no hauran d’abonar cap import a l’entitat que organitza l’activitat fins que la Comissió d’Ajuts comuniqui als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent, o bé la denegació de l’ajut.
Un cop s’hagi fet la inscripció, hauran d’omplir el formulari de sol·licitud que es publicarà en aquest mateix apartat a partir del dia 25 d’abril. Caldrà emplenar tots els camps obligatoris del formulari per poder formalitzar la sol·licitud.
Un cop s’hagi enviat la sol·licitud, seguint les indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic o un SMS, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la sol·licitud,  on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent.
La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 28 de maig notificarà el resultat provisional als interessats, mitjançant correu electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 19 de juny, a partir del 30 de maig es podran començar a formalitzar les inscripcions adreçant-se a l’entitat organitzadora de l’activitat a través dels canals telemàtics que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest web, i seguint les indicacions que cada entitat doni.
La data màxima per formalitzar la inscripció és el 19 de juny de 2020.
En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions del 29 de maig al 12 de juny de 2020. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.
FRACCIONAMENT DE PAGAMENT
El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat.
En el cas que els usuaris siguin sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran d’abonar cap quantitat a compte.
SOL.LICITUD FULL DE BEQUES 

 

1920_1080 GENEĚRIC + LOGO

 

Aj Sant Martí - Còpia

cropped-logo.jpg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>