beques i ajuts 2019

CAMPANYA D’ESTIU 2019   BEQUES I AJUTS A LES FAMÍLIES

Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçat als nuclis de convivència que viuen a la ciutat i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. Aquests ajuts, es donaran en base al crèdit municipal disponible,què per l’ actual edició és de 3.450.000€ amb càrrec a la partida 0201 48001 23213 del pressupost corresponent a l’ exercici 2019, condicionada a l’ existència de crèdit adequat i suficient del pressupost del Departament de Promoció de la Infància de la Direcció de Serveis d’ Infància, Joventut i Gent Gran de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona. Complert aquest supòsit, es becaran – sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a – per a tot el període d’activitat, els Bressols d’estiu.

Amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals d’estiu i esportius i de 14 dies en el cas de les Colònies, Rutes, Campaments, Sortides culturals fora de Catalunya, Estades Esportives i Rutes Esportives per infant inscrit i vàlid per a tots els infants del nucli de convivència. L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa establerta, l’import màxim d’ajut econòmic a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests criteris, els tècnics de l’Àrea de Drets Socials valoraran les sol·licituds presentades i resoldran els atorgaments dels ajuts, que, en cap cas, no superaran el 90% del preu 4 total de l’activitat publicat a l’Annex 2, independentment de les condicions i els límits de costos de les activitats d’aquesta Campanya.

En funció de la renda personal disponible , es becaran amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin. Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin ajut per a l’activitat, així com el percentatge becat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ ingressos següent : Renda Personal Disponible per nucli de convivència.

De 0 € a 6.000 € 90%

De 6.000,01 € a 7.500,00 €60%

De 7.500,01 € a 9.000 € 30%

> de 9.000 € 0

Com es pot veure, l’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) estarà en funció de la renda personal anual del nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de convivència -pare/mare/tutors i fills que hi convisquin- tenint en compte que un membre del nucli de convivència amb discapacitat compta com a dos i en el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin documentalment l’adult referent també comptarà per dos . En cas què l’ import pressupostat abans esmentat no sigui suficient per subvencionar les sol·licituds valorades què per barem hi tinguin dret, es prioritzaran per ordre de l’ import de renda personal disponible per nucli de convivència, segons el criteri ordinal entre els dos extrems baremats de 0€ fins als 9.000,00€.

La resposta de l’ Administració a la sol·licitud d ‘ ajut en aquests casos serà: “denegada per manca de recursos municipals”. Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat organitzadora de l’activitat – a partir de la data d’inscripció indicada al calendari de l’Annex 2 – a la qual es volen inscriure i formalitzaran conjuntament amb la persona referent de l’entitat, la Sol·licitud, sense abonar cap quantitat a compte. La sol·licitud d’ajut econòmic es formalitzarà en un imprès de tres fulls autocopiadors , facilitat pel districte a l’entitat . L’entitat organitzadora es quedarà el darrer full -rosa- i lliurarà l’original -blanc- i la primera còpia -verda- al sol·licitant què haurà de presentar els dos fulls -blanc i verd- a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que li sigui més propera. Les persones interessades hauran d’estar empadronades -pares/tutors i fills que hi convisquin- al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici. Excepcionalment, es permetrà accedir als Ajuts municipals, a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que tot i estar empadronats a l’ Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’ educació especial dins el terme municipal de Barcelona i així ho puguin demostrar. 5 El full de Sol·licitud d’Ajut econòmic, tindrà a demés d’aquesta funció, la de declaració jurada d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament .

Per tant, s’haurà de presentar:

 Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic/autorització de consulta/declaració jurada lliurat per l’entitat organitzadora , degudament emplenat i segellat per aquesta.

 En cas que al nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. Caldrà presentar en aquest cas, còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya què certifiqui un grau de discapacitat del 33% o superior, juntament amb el Full de Sol·licitud. Tanmateix, si es tracta d’ una família monoparental, la persona sol·licitant també comptarà per dues per al recompte abans esmentat si ho justifica documentalment amb el reconeixement de la Generalitat.

En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible presentar els documents següents:

 El full de salari o certificat d’ingressos anuals de tots els membres en edat activa de la unitat de convivència on resideix l’infant. En cas de no tenir full de salari ni cap document que certifiqui els ingressos anuals, la persona sol•licitant haurà de signar la declaració jurada inclosa al Full de Sol•licitud.

 Si n’és perceptor/a, la resolució com a beneficiari/a de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) dels membres del nucli de convivència on viu l’infant, o fotocòpia del resguard de l’entitat bancària de l’ingrés de l’esmentada renda. La Comissió d’Ajuts s’encarregarà de revisar i resoldre les sol·licituds presentades per a l’obtenció d’un ajut econòmic. Dita Comissió estarà integrada per les 3 persones que es relacionen a continuació:

 El/la director/a de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran que actuarà com a President/a.

 El/la Cap del Departament de Promoció de la Infància que actuarà com a Vocal.

 El/la tècnic/a referent de la Campanya de Vacances d’Estiu que actuarà com a Secretari/a. La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades i notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS, d’acord amb els art. 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i també els llistats que es facilitaran a les entitats organitzadores. Aquests llistats contindran el resultat de la sol·licitud que podrà ésser: Acceptació o Denegació. La notificació i publicació de la resolució d’atorgament o denegació provisional obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils que començarà a comptar des de l’endemà de la seva publicació i notificació per presentar al·legacions. El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions suposa que hi estan conformes i la resolució provisional formulada tindrà caràcter de definitiva. En el cas d’haver-hi reclamacions, aquestes s’hauran de resoldre en el termini màxim de vuit dies hàbils. Les entitats mantindran la reserva de plaça fins a la resolució definitiva de les al·legacions. 6 La Comissió d’Ajuts, un cop resoltes totes les al·legacions presentades dins del termini màxim de vuit dies hàbils, confeccionarà un llistat amb la resolució definitiva d’atorgament dels ajuts el qual serà tramés a les entitats organitzadores corresponents, juntament amb l’activitat per a la qual s’ha atorgat l’ajut així com l’import d’aquest. Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries d’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat organitzadora i formalitzaran la inscripció a l’activitat corresponent presentant el Full de Sol·licitud segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora. En el mateix moment, o segons el sistema que estableixi cada entitat -que s’haurà comunicat al peticionari en el moment de fer la inscripció- aquest abonarà si és el cas, la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat. No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ ajut econòmic, tret que l’activitat inicial s’hagi anul·lat i el/la beneficiari/a no tingui una activitat alternativa. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

Aj Sant Martí - Còpiacropped-logo.jpg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>